دعایی که همچون سپر دفاعی در برابر هر گونه چشم زخم عمل میکند