خبر مهم وزیر کشور برای مسافران اربعین: نیاز به اخذ روادید نیست