مالک استقلال در بن بست / پزشکیان هم دستور داد؛ عزل و نصب ها غیر قانونی است