62 همت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در دریا/ با 5 کشور به قرارداد رسیدیم