رجزخوانی مرد اول اسپانیا: مهم نیست حریف ما چه تیمی باشد/ جام مال ماست!