اختصاص 3 هزار میلیارد تومان بودجه برای دستیاران پزشکی