واکنش زاکانی به کارزار برکناری شهردار تهران: متن کارزار سراسر تهمت است