عکس/ حضور رئیس جمهور منتخب در هیئت شیخ حسین انصاریان