دومین سهند هم غرق شد/ نامی که برای نیروی دریایی ارتش ایران چندان ماندگار نبوده‌است