رسالت اصحاب هنر آشنا کردن دانشجویان غرب با امام حسین است