پزشکیان 18 معیار برای انتخاب افراد کابینه‌اش را اعلام کرد