فیلم/ شروط ۱۸ گانه رئیس جمهور منتخب برای گزینش نامزدهای وزارتخانه ها