بدترین نوع تب دنگی در ایران است/ نگرانی از انتقال بومی بیماری