ببینید | حمید رسایی جا زد؛ انصراف از سخنرانی به دلیل کمبود حاضرین در محل سخنرانی!