این ذکر را برای یکبار بخوانید و حیرت زده شوید | حاجت روایی سریع با این ذکر