چرا غفلت از علوم شناختی، جوامع مختلف را استعمار زده می‌کند؟