جبلی در دیدار پزشکیان: صداوسیما آماده همکاری با دولت است