ضرورت توجه «سینما حقیقت» به ظرفیت‌های استانی و جوانان