تصاویری از مسعود پزشکیان در کنار حسن خمینی/ ظریف هم بود