دولت آتی بابهره‌گیری از نگاه علمی گام‌های اساسی بردارد