خواص طالبی برای تنظیم فشارخون، کنترل دیابت و زیبایی