ببینید | اولین تصاویر از لحظه تیراندازی مهاجم مسلح به سمت نیروهای پلیس