ترش به جان ژنرال صهیونیستی افتاد/ حمله به لبنان خودکشی است