این گروه از بازنشستگان منتظر واریز پول باشند+ جزئیات