توئیت فوری آذری جهرمی/ آمار جلیلی غلط از آب درآمد؟