رفت و آمدهای محمود احمدی نژاد دچار محدودیت شده است؟