خشم اسپالتی از عملکرد یک بازیکن ایتالیا مقابل اسپانیا