چند ایرانی در سواحل ایتالیا غرق شدند | توضیح سفارت ایران در رُم