شوک بزرگ به ایتالیا؛ حمله سارقان مسلح به خانه باجو!