ادعای کاپیتان پس از درخشش درون دروازه: همه‌چیز دست خودمان است