شوک بزرگ به ایتالیا؛ حمله وحشیانه چند سارق به باجو!