اسپالتی: مقابل اسپانیا تنبل بودیم/ آنها شایسته برد بودند