نمایش ضعیف مدافع عنوان قهرمانی؛ صعود ماتادورها قطعی شد