جهانگیری: دولت پزشکیان دولت سوم روحانی نیست/ کسانی که می‌گویند ما دشمن شهید رئیسی بودیم متن آخرین جلسه ما با ایشان را بخوانند