ظریف: پوزش می‌خواهم نموداری که در تلویزیون نشان دادم اشتباه بود