انتقال غیرمنتظره برای ستاره ایتالیا/ بایرن در پی شکار بزرگ از یووه