پاسخ تند میثاقی به فردوسی‌پور و جاودانی؛ توهم نزنید، سند دارید رو کنید