محمدکاظم: اعتماد به معروف،‌ بهتر از مربیان بزرگ جهان است