فیلم/ قاضی‌زاده: به‌جز دیروقت‌بودن و طولانی‌بودن، بقیۀ مناظره خوب بود