کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری بعد از مناظره اول چه گفتند؟