اتمام حجت پزشکیان با رقبا/من را به آنجا نکشانید که عیب‌های‌تان را رو کنم