شرایط محل حادثه به دلیل شدت ریزش معدن بسیار پیچیده و مبهم است