تصاویر / کوهنوردی به شکل اتفاقی، ۲۱۵۰ سکه گنج پیدا کرد!