ویدیو / حرکت خطرناک پارکورکار ساروی در مقابل عبور قطار