اکبری: امیدوارم در هفته سوم عملکرد خوبی داشته باشیم