درگیری خشونت آمیز فرزندان بازیگر معروف بر سر ارثیه!