بازگشت دامنه نوسان به حالت عادی بعد از انتخابات/ مهلت یکساله به ایران خودرو و سایپا