علم الهدی: برجام نکبت و افتضاحی برای ملت به وجود آورد /چگونه می خواهند تحریم ها را برطرف کنند؟