رئیس جمهور‌ آینده از پس اف‌ای‌تی‌اف و مذاکرات برجام برمی‌آید؟