درگیری طایفه ای باعث مرگ جوان هم طایفه ای شد / گلوله اشتباهی هدف گرفت